ข้อตกลงและเงื่อนไข(“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ในเอกสารนี้ (“สัญญา”) ได้ระบุและกำหนดเงื่อนไขซึ่งจะใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) และท่าน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานบริการนี้ (“ลูกค้า”)
ลูกค้าควรอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญานี้ด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข หรือลงทะเบียน เข้าใช้บริการ (เรียกโดยรวมว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) เว้นแต่ท่านได้ตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว บริษัทฯไม่ได้เก็บสำเนาข้อตกลงกับผู้ใช้แต่ละคนไว้ในระบบ จึงขอแนะนำให้ท่านเก็บสำเนาข้อตกลงที่ท่านทำไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงของท่านเอง

1.ทางบริษัทฯเป็นเพียงคนกลางในการประสานงานสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าเท่านั้น กรณีเกิดปัญหาทางบริษัทฯไม่สามารถรับเปลี่ยน ชดใช้ หรือซื้อคืนสินค้าในกรณีทีร้านค้าจีนส่งมาผิดแบบ ผิดสี ผิดไซส์ ผิดจำนวน หรือมีตำหนิ แต่ทางบริษัทฯยินดีช่วยประสานกับร้านค้าเพื่อทวงสิทธิ์และผลประโยชน์ของลูกค้าให้อย่างเต็มที่และสุดความสามารถ แต่หากเป็นกรณีที่เป็นความผิดของทางบริษัทฯเอง เช่น เจ้าหน้าที่ของเรา สั่งสินค้าโดยผิดไปจากที่ลูกค้าระบุมา ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบให้ 100% ของมูลค่าสินค้า

2. ทางบริษัทฯ  ไม่รับนำเข้าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ , สินค้าต้องห้าม, สิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งมีชีวิต ทุกชนิด หากเกิดปัญหากับสินค้าดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

3. ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายแกะพัสดุสินค้าของลูกค้าทุก ๆ ท่านเพื่อตรวจสอบจำนวน หรือประเภทสินค้าแต่อย่างใด แต่จะใช้การอ้างอิงแยกสินค้าแต่ละ Order จากข้อมูลเลขแทรคกิ้ง ตามที่ร้านค้าจีนแจ้งมาเท่านั้น เว้นแต่ทางศุลกากรจีนและไทยหรือทางบริษัทฯ เป็นผู้แกะสินค้าเพื่อตรวจสอบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ สินค้าต้องห้ามต่างๆ และเพื่อดำเนินการในพิธีการส่งออกหรือนำเข้าเท่านั้น

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, วันหยุดยาว, สงคราม, ความล่าช้าจากด่านตรวจ แต่จะทำการติดตามและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

5. การส่งสินค้าจากร้านค้าจีนมาที่โกดังจีนของเราจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร้านค้า หรือสต๊อคสินค้านั้น ๆ และระยะห่างระหว่างร้านค้ากับโกดังรับสินค้าของเรา ซึ่งในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ โดยปกติประมาณ 3-5 วันหลังจากสินค้าพร้อมส่ง และหากช้ากว่านั้นบริษัทฯ จะช่วยเร่งและติดตามให้ร้านค้าจัดส่งมาโดยเร็วที่สุด

6. รูปภาพสินค้าของร้านค้าอาจแตกต่างจากสินค้าจริงที่ได้รับ เนื่องจากมีการแต่งภาพเพื่อให้สวยงาม อาจได้รับสินค้าที่ไม่ตรงหรือผิดเพี้ยนไปบ้าง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ไม่มีความผิดชอบแทนร้านค้า

7. บรรจุภัณฑ์สินค้าที่เป็นกล่องอาจมีสภาพบุบบ้างอันเนื่องมาจากการขนส่ง ซึ่งในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ แต่หากสินค้าสูญหายหรือชำรุด บริษัทฯ จะชดใช้ให้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งเท่านั้น (ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมชดใช้ค่าสินค้าได้ คือภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า ดังนั้นเมื่อลูกค้าได้รับสินค้า ควรทำการตรวจสอบสินค้าโดยเร็วที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า)

8. หากสินค้าหมดสต๊อกหรือร้านค้าขอยกเลิก ทางบริษัทฯ จะโอนยอดคืนทาง Wallet ให้กับลูกค้าเท่านั้น ภายใน 10 วัน หลังจากร้านค้าแจ้ง

9. สินค้าที่จัดส่งมาถึงโกดังจีนน้ำหนักเกิน 100 กก./กล่อง จะมีการเรียกเก็บเงินค่ารถยก 1,000 บาท และสินค้าที่น้ำหนักเกิน 500 กก./กล่อง จะมีการเรียกเก็บเงินค่ารถยก 2,500 บาท หากมีกรณีนี้จะมีเจ้าหน้าติดต่อสอบถามลูกค้าก่อนทุกครั้ง

10. เมื่อสินค้าถึงโกดังไทย ถ้าลูกค้าไม่ติดต่อประสงค์รับสินค้าภายใน 7 วัน บริษัทฯคิดค่าธรรมเนียมการฝาก คิวละ 100 บาทต่อวัน และถ้าเกิน 40 วัน บริษัทฯสามารถนำสินค้าไปขายทอดตลาด เพื่อชดเชยค่าขนส่งได้ในลำดับต่อไป

11. หากส่งใบสั่งซื้อสินค้ามาให้กับทางบริษัทฯเราแล้วถือว่าลูกค้ายินยอมและยอมรับในข้อตกลงข้างต้นทั้งหมด และไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ในทุกกรณี

12. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2020

Powered by TTP CARGO