บริการนำเข้าสินค้าจากจีนออกใบขนสินค้าเป็นในนามลูกค้า

บริการออกเอกสารนำเข้า ใบขนส่ง ใบเสร็จศุลกากร ใบกำกับภาษี เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทุกชนิด เป็นชื่อลูกค้า ทั้งในนามบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

เอกสารที่ทางลูกค้าจะได้รับจากการนำเข้าใบขนสินค้าในนามลูกค้า

1. ใบขนสินค้า

2. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมจากกรมศุลกากร

3. ใบเสร็จค่าภาษีอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. ใบกำกับภาษีค่าบริการขนส่งสินค้า

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการนำเข้าสินค้า

1. ใบตราส่งสินค้า Bill Of Landing (B/L)

2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

3. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)

4. ใบอนุญาต หรือ หนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (License)

5. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin / Form E) กรณีขอลดหรือยกเว้นอัตรากากรขาเข้า

6. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะการใช้งานของสินค้า เป็นต้น

7.  สำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง

8.  กรณี นิติบุคคล สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท เซ็นลงนามผู้มีอำนาจและประทับตรา

9.  ใบลงทะเบียน paperless กับกรมศุลกากร

10. หนังสือมอบอำนาจส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

นำเข้าสินค้าแบบออกใบขนในนามลูกค้าเอง1
ออกเอกสารในนามลูกค้า

ข้อแนะนำบริการ

รายละเอียดของเอกสารการนำเข้าทั้งหมด ต้องตรงกันทุกตัวอักษร ถ้าข้อมูลใน Form E ไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารที่ยื่นประกอบควบคู่กัน เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ปฏิเสธ Form E และไม่อนุญาตให้ลดหย่อนภาษีของสินค้านำเข้าได้

ค่าบริการสำหรับลูกค้า

1. ค่าดำเนินการพิธีการทางศุลกากร จีน – ไทย

2. ค่าภาษีอากรขาเข้า ภาษีอื่น ๆ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามจริง)

3. ค่าขนส่งสินค้า จีน – ไทย

4. ค่าบริการ Form E

5. ค่าบริการ เอกสารขอคืนภาษีฝั่งจีน (TAX refund) ขนส่งทางรถ , ขนส่งทางเรือ

สนใจใช้บริการในราคาพิเศษ ติดต่อเจ้าหน้าที่

02-408-8105     082-062-8120

รับนำเข้าสินค้าจากจีน ทุกประเภท TTP CARGO © All Rights Reserved.2024

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า จะเป็นไปตามที่อยู่หลัก กรุณาเพิ่มที่อยู่หลักก่อนการยืนยันชำระเงิน

พบปัญหาการบันทึกข้อมูล กรุณาลองอีกครั้งในภายหลัง

คุณต้องการลบที่อยู่นี้หรือไม่

บันทึกที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

ที่อยู่จัดส่งสินค้า*เงื่อนไขบริการขนส่งภายในประเทศเพิ่มเติม >> คลิก

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่

แก้ไขบันทึก

บันทึกช่วยจำของลูกค้า